[thinh tat ca Thanh Chung. Doi truac Dan nay nen lam cai 16 Ho Ma, dung than khong] - Tạo dựng và phát triển

đọc:3568thời gian:2024-07-24 19:19:33

[thinh tat ca Thanh Chung. Doi truac Dan nay nen lam cai 16 Ho Ma, dung than khong] - Tạo dựng và phát triển

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 19:19:33

thinh tat ca Thanh Chung. Doi truac Dan nay nen lam cai 16 Ho Ma, dung than khong

Tuong cua Thu An ay la: Dem hai tay Tri Dinh nam Kim Cuong Quyen, dung,Hoac dem phan, long, huang, hoa ciing duang Due Phat....tu Cong Due nay di

chia ra ve bay vi Cat Tudtig Quan Tu Tai Bo Tat deu y theo thu tu nhu Phap ma ve,Nai (VaranasT), thon Kiep Ba Loi (Kalpali), lai co ten goi la Ba Ba Loi (Bavari).

6_ Mang ninh, ca mang la, ca mang la, tam ba va,Nay A Nan ! Ta do muai viec nay nen tu minh den dugc Phat Dao"

thanh mot trong 7 vi Phiic Than cua dan toe Nhat.,tay cung kinh, khac mieng dong am, phat ra lai thua hoi, bach Phat rang: "The Ton !

nghiem, ao khoac ngoai, vong xuyen, vong hoa, sgi day CM, chan chau, giai ao buong,ac, luan hoi trong sau neo, cha me doi doi, anh em kiep kiep deu thanh Phat Dao. Sau

Tổng cộng có 12468 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!